nase predajne dveri

DobreDvere

Spôsob doručenia

Dodanie tovaru alebo služby

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu čo najrýchlejšie podľa svojich schopností a možností. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania tovaru alebo služby z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O predĺžení lehoty bude kupujúci oboznámený taktiež s dôvodom, prečo sa táto lehota predlžuje.

Spôsob dodania tovaru a služby

Predávajúci bude dodávať tovar osobne, alebo prostredníctvom poštovej služby. V prípade záujmu bude tovar dodávaný kuriérskou spoločnosťou, za ktorú bude vopred stanovená výška ceny za túto službu. Po odovzdaní na prepravu, preberá zodpovednosť za škodu prepravca. Predávajúci sa zaväzuje o aktuálnom mieste tovaru upozorniť kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy.