Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Zavolajte nám, sme tu pre vás   800 - 2000 0948 365 012 eshop@ekoprofil.sk


                                                                                                                       Informácia

                                                                                                 o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

podľa čl.13 a čl.14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Spoločnosť Ekoprofil, s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK 202 237 2242, email: centrala@ekoprofil.sk, ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb.

1. Prevádzkovateľ je na základe „Dohody prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ so spoločnosťami

2. Ekoprofil Mont,s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 44 043 236, 

3. Ekoprofil Stav, s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 51 135 868,

4. zároveň Spoločným prevádzkovateľom podľa čl.26 Nariadenia a §33 Zákona.

5 .Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na základe:

a. plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je Dotknutá osoby (uzatvorenie kúpnej zmluvy cez internet, prijatie a vybavenie objednávky, doručenie tovaru, vydanie účtovného dokladu, možnosť odstúpenia od zmluvy, riešenie prípadných reklamácií),

b. plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov (účtovná agenda, reklamačné konanie),

c. žiadosti Dotknutej osoby na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy (podpora pred procesom objednávky v oblasti poradenstva a cenotvorby),

d. súhlasu Dotknutej osoby na účely propagácie Prevádzkovateľa, reklamy, priameho marketingu, zasielania newsletterov a zaradenia do spotrebiteľských súťaží vyhlásených Prevádzkovateľom,

e. oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu, zasielania newsletterov a reklamy.

f. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú sú fyzické osoby - zákazníci Prevádzkovateľa, potencionálni zákazníci Prevádzkovateľa a obchodní partneri Prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu:

a. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručenie tovaru, emailová adresa, telefónne číslo – pre účely plnenia zmluvných a zákonných povinností Prevádzkovateľa

b. emailová adresa – pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a účely priameho marketingu,

c. titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie tovaru, emailová adresa, telefónne číslo – pre účely zaradenia do spotrebiteľských súťaží vyhlásených prevádzkovateľom.

6. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií.

7. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje príjemcovi, ktorý je podľa osobitných zákonov oprávneným subjektom alebo Sprostredkovateľom spracúvajúcim osobné údaje na základe sprostredkovateľskej zmluvy s Prevádzkovateľom (dopravca, dodávateľ, softvérový prevádzkovateľ a spracovateľ systému eshopu).

8. Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutej osoby priamo od Dotknutej osoby cestou objednávkového formulára.

9. Doba spracúvania osobných údajov je závislá od kategórie spracúvaných osobných údajov a doby trvania zákonných alebo zmluvných dôvodov určených osobitnými predpismi, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu:

  • podľa bodu 3 písm. a) po dobu trvania zmluvného vzťahu, najviac po dobu 12 rokov od uzatvorenia zmluvného vzťahu;
  • podľa bodu 3 písm. b) po dobu trvania zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov, najviac po dobu 12 rokov od vzniku takejto povinnosti, účtovné a daňové doklady pod dobu 10 rokov;
  • podľa bodu 3 písm. c) po dobu podania žiadosti dotknutej osoby na začatie rokovaní o uzatvorenie zmluvného vzťahu až do doby kedy bude zrejmé, že k uzatvoreniu zmluvného vzťahu nedôjde (v takom prípade budú osobné údaje Dotknutej osoby vymazané);
  • podľa bodu 3 písm. d) po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby, prípadne do doby než svoj súhlas Dotknutá osoba odvolá alebo požiada o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
  • podľa bodu 3 písm. e) po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, najneskôr do doby než svoj súhlas Dotknutá osoba odvolá alebo požiada o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;​

10 .Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

11. Osobné údaje sú spracúvané v listinnej podobe a v programoch a aplikáciách:

a. účtovný program MRP od spoločnosti MRP - Company spol. s r. o. 

b. program na administráciu web stránky

c. interný evidenčný softvér na elektronickú evidenciu obchodných údajov

 

Práva Dotknutých osôb:

1. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ o nej spracúva a informácie týchto osobných údajoch (§21 Zákona).

2. Právo na opravu osobných údajov v prípade, že Prevádzkovateľ spracúva nesprávne alebo neúplné osobné údaje (§22 Zákona).

3. Právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (§23 Zákona).

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§24 Zákona).

5. Právo na prenosnosť osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi (§26 Zákona).

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§27 Zákona).

7. Právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie (§28 Zákona).

8. Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

9. Právo na náhradu škody (§38 Zákona).

10. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila.

11. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na adrese Prevádzkovateľa, zaslaním mailu na adresu centrala@ekoprofil.sk, alebo prostredníctvom elektronického formulára na stránke eshopu.

Žiadosť Dotknutej osoby uplatňujúcej svoje vyššie uvedené práva budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom bude Dotknutá osoba informovaná.